School of Education, Kyushu University scroll

ข้อมูลโดยรวม

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยคิวชู มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เข้าใจถึงความแตกต่างและความหลากหลายของสังคมโลก โดยเฉพาะสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจากการศึกษาความหลากหลายเหล่านี้ จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาทั้งทางด้านจิตวิทยา และการพัฒนาในด้านต่างๆ ต่อไป

ปรัชญาการศึกษา และเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คณะศึกษาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยคิวชู มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ โดยอาศัยความเข้าใจและทัศนคติที่เข้าอกเข้าใจเพื่อนมนุษย์เป็นพื้นฐาน
การศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ เป็นการศึกษาถึงการพัฒนาและการเจริญก้าวหน้าของมนุษย์ ทั้งในเชิงทฤษฎี และการนำไปปฏิบัติจริง ผ่านการศึกษาเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ออกสู่สังคมใน 5 สาขาอาชีพหลักๆ ต่อไปนี้

  • นักวิจัยเฉพาะทางในสถาบันการศึกษาระดับสูงทั้งในและต่างประเทศ (หลังสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตวิทยาลัย)
  • ผู้เชี่ยวชาญหรือนักให้คำปรึกษาในองค์กรสวัสดิการสังคม และสถาบันการศึกษาทุกประเภท (หลังสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตวิทยาลัย)
  • นักวิจัยเฉพาะทาง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์, รวมไปถึงด้านการศึกษาและจิตวิทยาในหน่วยงานราชการหรือธุรกิจเอกชน
  • ผู้เชี่ยวชาญหรือนักให้คำปรึกษาด้านการศึกษาและสวัสดิการในสังคมระดับท้องถิ่น ไปจนถึงสังคมระดับนานาชาติ โดยผ่านการทำกิจกรรมในรูปแบบของอาสาสมัคร หรือการสังคมสงเคราะห์
  • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรืออาสาสมัครด้านการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาและการดูแลด้านจิตใจ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะศึกษาศาสตร์ สามารถดูได้จากด้านลิ้งค์ด้านล่างนี้
https://education.kyushu-u.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2020/10/pamphlet2020-1.pdf

ความเป็นสากลของคณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยคิวชู จัดตั้งหลักสูตรนานาชาติขึ้นในปี 2019 เพื่อก้าวไปสู่การศึกษาระดับสากล โดยมีจุดเด่นดังต่อไปนี้

จุดเด่นที่ 1 คือ วิชาเรียนเป็นภาษาอังกฤษ

คณะศึกษาศาสตร์จัดให้มีการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษจนครบหน่วยกิตได้ แต่ยังมีความจำเป็นต้องเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วย

จุดเด่นที่ 2 คือ เชื่อมต่อฐานการศึกษาและการวิจัยกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

ปัจจุบันคณะศึกษาศาสตร์ได้ลงนามในข้อตกลงกับสถาบันการศึกษา 4 แห่งในต่างประเทศ และได้จัดตั้งฐานการศึกษาและการวิจัยขึ้น โดยใช้เป็นสถานที่ฝึกงาน, ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ช่วยอาจารย์ภาษาญี่ปุ่น และการดูงานชั้นเรียน นอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่ในการฝึกทำการศึกษาวิจัยภาคสนามในต่างประเทศ (Overseas Fieldwork) หรือการฝึกงานในต่างประเทศ (Oversea Internship) อีกด้วย

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยคิวชู หลักสูตรนานาชาติ

 

ระยะเวลารับใบสมัคร:
ประมาณกลางเดือนกันยายน

การคัดเลือก
ครั้งที่ 1 (คัดเลือกจากเอกสารการศึกษา)・・・ประกาศผลกลางเดือนพฤศจิกายน
ครั้งที่ 2 (การนำเสนอผลงาน และการสัมภาษณ์) ・・・ดำเนินการในช่วงต้นเดือนธันวาคม
*การคัดเลือกครั้งที่ 2 จะดำเนินการในประเทศญี่ปุ่น

ผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน:
3 คน

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการสอบเข้าหลักสูตรนานาชาติ จากลิงค์ URL ด้านล่างนี้: https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/admission/faculty/international

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
School of Education, KYUSHU University
〒812-8581 Fukuoka-shi, Nishi-ku,Motooka 744
TEL +81-92-802-6362
(Student Affairs Division, Education、Administrative Office(Humanities, Human-Environment Studies, Law, Economics and Integrated Sciences for Global Society)
E-mail:jbkkyomu1ed@jimu.kyushu-u.ac.jp

ภาพรวมของการสอบเข้าหลักสูตรนานาชาติ

ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ จะพิจารณาจากความสนใจเกี่ยวกับสังคมนานาชาติ, ความสนใจในด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม, ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น) และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ โดยใช้หลักการในการคัดเลือกผู้สมัครดังต่อไปนี้

① การคัดเลือกครั้งที่ 1 : ประเมินจากเอกสารการสมัคร (เอกสารการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และใบรับรองผลการเรียน)
② การคัดเลือกครั้งที่ 2 : ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 1 จะต้องนำเสนอผลงาน และสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับเนื้อหาที่นำเสนอนั้นๆ โดยผลการตัดสินจะมาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน
③ การนำเสนอผลงาน : เนื้อหาที่จะใช้ในการนำเสนอจะประกาศในวันสอบ โดยผู้สมัครจะต้องรวบรวมและสรุปเนื้อหา พร้อมจัดทำบอร์ดประกอบการนำเสนอ ทั้งนี้ การนำเสนอจะดำเนินการเป็นรายบุคคล และนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น

รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสาร และข้อมูลการสอบคัดเลือก สามารถตรวจสอบได้ทางเว็ปไซต์ของหลักสูตรนานาชาติ
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการสอบเข้าหลักสูตรนานาชาติ จากลิงค์ URL ด้านล่างนี้: https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/admission/faculty/international

รายละเอียดหลักสูตรนานาชาติคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยคิวชู*

คณะศึกษาศาสตร์ จัดหลักสูตรการศึกษาโดยยึดแนวคิดตามหลักนานาชาติ ศึกษาทางด้านจิตวิทยา โดยมีการวิจัยเป็นฐานหลักอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ และมีวิสัยทัศน์ที่เปิดกว้างในความหลากหลายของสังคมโลก โดยเฉพาะในเขตภูมิภาคเอเชีย

(1) ในหลักสูตรนานาชาติ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ลักษณะของการศึกษา, จิตวิทยา, ลักษณะที่โดดเด่นของการพัฒนา รวมถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น จากมุมมองความหลากหลายทางวัฒนธรรมในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย โดยบางชั้นเรียนจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก
(2)นักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาชาวญี่ปุ่นสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียนได้
(3)นักศึกษาทำการศึกษาวิจัยภาคสนามในต่างประเทศ (Overseas Fieldwork) หรือการฝึกงานในต่างประเทศ (Oversea Internship) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักวิจัย, อาจารย์ และนักเรียนจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
(4)จัดทำวิทยานิพนธ์เมื่อจบการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ และนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมระดับนานาชาติ

โครงสร้างหลักสูตรนานาชาติ

นักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 2 สามารถลงทะเรียนเรียนรายวิชาของหลักสูตรนานาชาติไปพร้อมๆ กับการศึกษาภาคสนามในต่างประเทศ (Overseas Fieldwork) หรือการฝึกงานในต่างประเทศ (Oversea Internship) นอกจากนี้ แม้จะศึกษาอยู่ในหลักสูตรนานาชาติ แต่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นๆ ที่คณะศึกษาศาสตร์ได้เปิดให้ลงทะเรียนเรียนได้เช่นเดียวกับนักศึกษานอกหลักสูตร